Какво да очакваме от дигиталния маркетинг през 2024 г.?

Диги­тал­ни­ят мар­ке­тинг пре­жи­вя­ва посто­ян­ни про­ме­ни, кои­то ще про­дъл­жат да се задъл­бо­ча­ват през годи­ни с поява­та на новите тех­но­ло­гии и плат­фор­ми. Взе­ме­те за при­мер бър­зо­то усво­я­ва­не на Open AI ChatGPT.  И в тази как­ви про­ме­ни в диги­тал­ния мар­ке­тинг да очак­ва­ме:

1.Въвеждане на AI инструменти в дигиталния маркетинг

 

Диги­тал­ни­ят мар­ке­тинг през 2024 г. ще бъде фор­ми­ран от тех­но­ло­гич­ния напре­дък и про­ме­ня­щи­те се пред­по­чи­та­ния на потре­би­те­ли­те. Очак­ва се една от клю­чо­ви­те тен­ден­ции да бъде нарас­т­ва­не­то на вли­я­ни­е­то на изкус­т­ве­ния инте­лект (AI) в мар­ке­тинга.

Инс­т­ру­мен­ти­те и алго­рит­ми­те, бази­ра­ни на AI, ще улес­нят начи­на, по кой­то пред­при­я­ти­я­та дости­гат до сво­и­те целе­ви ауди­то­рии и вза­и­мо­дейс­т­ват с тях. От чат­бо­то­ве, пре­дос­та­вя­щи бър­за кли­ент­с­ка под­дръж­ка, до прогноз­ни ана­ли­зи, опти­ми­зи­ра­щи мар­ке­тин­го­ви­те кам­па­нии — AI ще заеме цен­т­рал­но мяс­то в мар­ке­тин­го­ви­те стра­те­гии.

Изкус­т­ве­ни­ят инте­лект е на път да про­ме­ни начи­на, по кой­то ком­па­ни­и­те вза­и­мо­дейс­т­ват със сво­и­те кли­ен­ти. Може­те да си пред­ста­ви­те свят, в кой­то чат­бо­то­ве­те са тол­ко­ва усъ­вър­шен­с­т­ва­ни, че могат да раз­би­рат и отго­ва­рят на кли­ент­с­ки запит­ва­ния със сход­на точ­ност като човек. Тези чат­бо­то­ве не само пре­дос­та­вят бър­за под­дръж­ка, но и пред­ла­гат пер­со­на­ли­зи­ра­ни пре­по­ръ­ки, бази­ра­ни на пред­по­чи­та­ни­я­та и исто­ри­я­та на покуп­ки­те на кли­ен­та. Този вид пер­со­на­ли­за­ция съз­да­ва без­п­роб­лем­но и ефек­тив­но обслуж­ва­не на кли­ен­ти­те, кое­то води до пови­ша­ва­не на тях­но­то удов­лет­во­ре­ние и лоял­ност.

Освен това, прогноз­ни­те ана­ли­зи, под­по­ма­га­ни от AI, позво­ля­ват на фир­ми­те да взе­мат реше­ния, осно­ва­ни на дан­ни, и да опти­ми­зи­рат мар­ке­тин­го­ви­те си кам­па­нии в реал­но вре­ме. С ана­ли­зи­ра­не­то на голе­ми коли­чес­т­ва дан­ни за кли­ен­ти­те, алго­рит­ми­те на AI иден­ти­фи­ци­рат моде­ли и тен­ден­ции, кое­то пома­га на мар­ке­то­ло­зи­те да насоч­ват пра­вил­ни­те посла­ния към пра­вил­на­та ауди­то­рия в точ­но­то вре­ме. Този сте­пен на пре­циз­ност води до по-висо­ки нива на кон­вер­сия и зна­чи­те­лен вър­нат инвес­ти­ци­о­нен при­ход.

3. Social Marketing

Една от пред­сто­я­щи­те тен­ден­ции през 2024 г. е social commerce. В послед­ни­те годи­ни се забе­ляз­ва, че соци­ал­ни­те мре­жи са започ­на­ли да интег­ри­рат елек­т­рон­на­та тър­го­вия, позво­ля­вай­ки на потре­би­те­ли­те да пра­вят покуп­ки дирек­т­но чрез тех­ни­те люби­ми соци­ал­ни при­ло­же­ния. Вече и в TikTok тази опция е налич­на.  Фир­ми­те тряб­ва да раз­поз­на­ят зна­че­ни­е­то на соци­ал­на­та тър­го­вия и да я внед­рят, за да достиг­нат нови кли­ен­ти и да уве­ли­чат про­даж­би­те.

3. Персонализиран маркетинг

 

Пер­со­на­ли­зи­ра­ни­ят мар­ке­тинг ще играе клю­чо­ва роля и през 2024 г. С нарас­т­ва­не­то на изис­к­ва­ни­я­та на потре­би­те­ли­те, пред­при­я­ти­я­та тряб­ва да про­ме­нят мар­ке­тин­го­ви­те си посла­ния, за да отго­ва­рят на инди­ви­ду­ал­ни­те пред­по­чи­та­ния и нуж­ди. Пер­со­на­ли­за­ци­я­та не само ще подоб­ри пре­жи­вя­ва­ни­я­та на кли­ен­ти­те, но и ще сти­му­ли­ра тях­на­та лоял­ност.

В епо­ха­та на пер­со­на­ли­зи­ра­ния мар­ке­тинг, пред­при­я­ти­я­та тряб­ва да изле­зат извън стан­дар­т­ни­те мето­ди на масов мар­ке­тинг и да се със­ре­до­то­чат вър­ху съз­да­ва­не­то на инди­ви­ду­ал­ни пре­жи­вя­ва­ния за сво­и­те кли­ен­ти. Това може да се постиг­не чрез изпол­з­ва­не на дан­ни за кли­ен­ти­те, за да се раз­бе­рат тех­ни­те пред­по­чи­та­ния, исто­рия на покуп­ки­те и пове­де­ние при сър­фи­ра­не. Като изпол­з­ват тази инфор­ма­ция, пред­при­я­ти­я­та могат да пре­дос­та­вят пер­со­на­ли­зи­ра­ни мар­ке­тин­го­ви посла­ния, кои­то резо­ни­рат с все­ки кли­ент на инди­ви­ду­ал­но ниво. Неза­ви­си­мо дали ста­ва въп­рос за пер­со­на­ли­зи­ра­ни кам­па­нии по имейл, пер­со­на­ли­зи­ра­ни пре­по­ръ­ки за про­дук­ти или адап­ти­ра­ни рек­ла­ми в соци­ал­ни­те медии, фир­ми­те могат да съз­да­дат усе­ща­не за изклю­чи­тел­ност и зна­чи­мост, като нака­рат кли­ен­ти­те да се чув­с­т­ват цене­ни и раз­бра­ни. Освен това, пер­со­на­ли­зи­ра­ни­ят мар­ке­тинг може да обхва­не и офлайн пре­жи­вя­ва­ни­я­та, като про­да­ва­чи­те пре­дос­та­вят пер­со­на­ли­зи­ра­ни пре­по­ръ­ки и офер­ти, съз­да­вай­ки без­п­роб­лем­но и пер­со­на­ли­зи­ра­но пре­жи­вя­ва­не при паза­ру­ва­не. Този вид пер­со­на­ли­за­ция не само ще сти­му­ли­ра лоял­ност­та на кли­ен­ти­те, но и ще уве­ли­чи веро­ят­ност­та от повтор­ни покуп­ки и поло­жи­тел­ни пре­по­ръ­ки.

4. Видеосъдържание

Нарас­т­ва­не­то на виде­о­съ­дър­жа­ни­е­то ще играе същес­т­ве­на роля в бъде­ще­то на диги­тал­ния мар­ке­тинг. Виде­ок­ли­по­ве­те са пред­по­чи­тан начин за кон­су­ми­ра­не на съдър­жа­ние, и фир­ми­те могат да извле­кат пол­зи от тази тен­ден­ция, съз­да­вай­ки анга­жи­ра­щи и спо­де­ля­ни виде­ок­ли­по­ве. От про­дук­то­ви демон­с­т­ра­ции до зад кадър видеа, виде­ок­ли­по­ве­те пре­дос­та­вят въз­мож­ност на пред­при­я­ти­я­та да се свър­жат с ауди­то­ри­я­та си на по-дъл­бо­ко ниво.

Как да се подготвите?

Адап­ти­ра­не­то на мар­ке­тин­го­ва­та стра­те­гия към бъде­щи­те тен­ден­ции е от клю­чо­во зна­че­ние, за да се изпре­ва­ри кон­ку­рен­ци­я­та. През 2024 г. биз­не­си­те тряб­ва да бъдат гъв­ка­ви и гото­ви да при­емат про­ме­ни. Това изис­к­ва редов­но оце­ня­ва­не на мар­ке­тин­го­ви­те стра­те­гии, сле­де­не на индус­т­ри­ал­ни­те тен­ден­ции и въвеж­да­не на необ­хо­ди­ми­те корек­ции.

Освен това инвес­ти­ра­не­то в пра­вил­ния диги­та­лен мар­ке­тин­гов инс­т­ру­мент е от същес­т­ве­но зна­че­ние за успе­ха. От плат­фор­ми за авто­ма­ти­за­ция на мар­ке­тин­га до инс­т­ру­мен­ти за ана­лиз на дан­ни, фир­ми­те тряб­ва да са обо­руд­ва­ни с послед­ни­те тех­но­ло­гии, кои­то ще опти­ми­зи­рат тех­ни­те мар­ке­тин­го­ви уси­лия и пре­дос­та­вят цен­ни дан­ни.

Фир­ми­те тряб­ва да инвес­ти­рат в наема­не­то и обу­че­ни­е­то на спе­ци­а­лис­ти, кои­то могат да се спра­вят в посто­ян­но про­ме­ня­щия се диги­та­лен свят.

Успе­хът в тази дина­мич­на сре­да ще зави­си от гъв­ка­вост­та за адап­ти­ра­не, про­зор­ли­вост­та за пред­виж­да­не на про­ме­ни­те и анга­жи­мен­та за пред­ла­га­не на истин­с­ки, пер­со­на­ли­зи­ра­ни пре­жи­вя­ва­ния. С тече­ние на вре­ме­то, диги­тал­на­та въл­на про­дъл­жа­ва да нарас­т­ва, и биз­не­сът тряб­ва не просто да я се въз­пол­з­ва, а да изпол­з­ва пъл­ния й потен­ци­ал, гаран­ти­рай­ки, че ще бъде в пър­ви­те реди­ци на ино­ва­ци­и­те, анга­жи­мен­та и рас­те­жа.

Независимо от вашите цели, ние можем да ви помогнем да ги постигнете.

Свър­же­те се с диги­тал­на аген­ция GoOnline и заед­но ще обсъ­дим въз­мож­нос­ти­те за вашия биз­нес.