Skip to content

HELLO

Ние сме GoOnline — аген­ция за диги­та­лен мар­ке­тинг и онлайн рек­ла­ма с дока­зан опит на меж­ду­на­род­но ниво.

Любознателни. Креативни. Аналитични. Смели. 

Ние сме диги­тал­ни екс­пер­ти, с широ­ки позна­ния в област­та на мар­ке­тин­га, про­даж­би­те и дизай­на, кои­то не се стра­ху­ват да се впус­нат в след­ва­що­то въл­ну­ва­що диги­тал­но приклю­че­ние и наис­ти­на оби­чат това, кое­то пра­вят.

Наши­ят под­ход е про­ек­ти­ран да бъде задъл­бо­чен и целе­на­со­чен, като обхва­ща всич­ки тези инди­ви­ду­ал­ни раз­ли­чия, кои­то общи­ят паза­рен под­ход обик­но­ве­но пре­неб­рег­ва. Тук сме, за да отго­во­рим на това предиз­ви­ка­тел­с­т­во, съз­да­вай­ки стой­ност и сти­му­ли­рай­ки бран­до­ве­те към дъл­гос­ро­чен рас­теж. 

 
GoOnline агенция за дигитален маркетинг
ефективни маркетингови стратегии (1)

Стъпка по стъпка, пиксел по пиксел, ние ще разкажем вашата история в дигиталната вселена. 

Ние ще оста­нем до вас за цяло­то пъту­ва­не —  от нача­ло­то до края — фоку­си­рай­ки се вър­ху поста­ве­ни­те цели, съз­да­вай­ки нови идеи, изпол­з­вай­ки ефек­тив­ни стра­те­гии, насо­че­ни вър­ху автен­тич­ни потре­би­тел­с­ки пре­жи­вя­ва­ния, кои­то носят дъл­гос­роч­ни резул­та­ти.

МЕЖДУНАРОДЕН-ОПИТ

МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

  • 350+ клиента

  • 3000+ рекламни кампании

  • 3 континента, 20+ международни пазара

НАШИЯТ ЕКИП

CEO

АЛЕКСАНДЪР ДЖАДЖАРОВ

CEO

17+ годи­ни опит  в меди­и­те и мар­ке­тин­га, раз­ра­бот­вай­ки стра­те­ги­чес­ки реше­ния за бран­до­ве като BNT, TV7, Lidl, GM, Oriflame, мобил­ни опе­ра­то­ри. 

Business Development & Social Media Lider

ПЕТЪР СИМЕОНОВ

Business Development & Social Media Lider

19+ годи­ни опит в медий­ния сек­тор и диги­тал­ни рек­лам­ни аген­ции. Клю­чо­ва фигу­ра в раз­ви­ти­е­то на диги­тал­ния мар­ке­тинг в Бъл­га­рия още от 2006 г.

Head of Google Ads

МАРТИН ВОЙНОВ

Head of Google Ads

14+ годи­ни опит в диги­тал­ния мар­ке­тинг и рек­ла­ма. Един от пър­ви­те бъл­га­ри, сер­ти­фи­ци­ра­ни за плат­фор­ма­та Google Ads и сер­ти­фи­ци­ран Google Trainer. 

 
Client Strategy

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА

Client Strategy

15+ годи­ни меж­ду­на­ро­ден опит в област­та на мар­ке­тин­га, рек­ла­ма­та и про­даж­би­те. През годи­ни­те е рабо­ти­ла по про­ек­ти за ком­па­нии от раз­лич­ни сек­то­ри и гло­бал­ни бран­до­ве.

Senior Specialist Google Ads

МИРОСЛАВ МИТРОВ

Senior Specialist Google Ads

6+ годи­ни опит в област­та на диги­тал­ния мар­ке­тинг и рек­ла­ма за бран­до­ве от раз­лич­ни индус­т­рии като бър­зо­о­бо­рот­ни сто­ки, теле­ко­му­ни­ка­ции, ХОРЕКА, ритейл, коз­ме­ти­ка.

 
Design and Creative Leader

СТЕФАНИ ГЕНОВА

Design and Creative Leader

9+ годи­ни в сфе­ра­та на гра­фич­ня и уеб дизайн. През годи­ни­те има успеш­ни кола­бо­ра­ции с бран­до­ве като Decathlon, Lev Ins, Oriflame, Kidso, Aesthe Clinic, Katarino Hotel, Revlon Bulgaria. 

Video Expert

БОРИС ПАЛЕВ

Video Expert

15+ годи­ни опит в област­та на видео мон­та­жа и засне­ма­не­то. Огла­вя­вал видео про­мо отде­ли­те на GTV и BTV. Реа­ли­зи­ра­ни рек­лам­ни кам­па­нии за мно­го бран­до­ве като Daihatsu, Blocks Healthcare