Skip to content

КЛИЕНТИ

КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ

GoOnline е ком­па­ния, с коя­то рабо­тим от някол­ко годи­ни. Изпъл­ня­ва­ли са раз­лич­ни поръч­ки свър­за­ни с подоб­ря­ва­не фун­к­ци­о­нал­ност­та на уеб­сай­та сай­та ни и диги­тал­ни мар­ке­тинг кам­па­нии. Послед­ни­ят про­ект, по кой­то рабо­тих­ме заед­но е напъл­но обно­ве­на­та вер­сия на уеб­сай­та ни на бъл­гар­с­ки и анг­лийс­ки език. Вина­ги са били корек­тен пар­т­ньор, кой­то спаз­ва сро­ко­ве и има отно­ше­ние към детай­ла

Радос­лав Ле
CEO
Amodoria Bulgaria
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ

С GoOnline успях­ме да постиг­нем изклю­чи­тел­но доб­ри про­даж­би, как­то на локал­ния пазар, така и при навли­за­не­то в Румъ­ния! 
За крат­ко вре­ме подоб­рих­ме про­даж­би­те си меж­ду три и чети­ри пъти. 

Петър Димит­ров
CEO
Kidso

Бла­го­да­рим на GoOnline за под­кре­па­та, усе­ща­не­то да видиш как една идея се реа­ли­зи­ра и “абс­трак­т­но­то ста­ва кон­к­рет­но” е уни­кал­но пре­жи­вя­ва­не, иск­ре­ни адми­ра­ции и дано това е само нача­ло­тo.

Анд­рей Тодо­ров
CEO
Labolous
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ
КЛИЕНТИ