Skip to content

Добре дошли в дигитална агенция GoOnline 

вашият партньор за професионално управление на рекламата ви в TikTok!

 

Над 1,5 билиона потребители на ден са в TikTok . 

Ние не просто пред­ла­га­ме рек­лам­ни услу­ги в TikTok — съз­да­ва­ме пре­жи­вя­ва­ния, кои­то над­хвър­лят ваши­те очак­ва­ния и пра­вят вашия биз­нес видим за мили­о­ни потре­би­те­ли по целия свят в най-бър­зо раз­ви­ва­ща­та се соци­ал­на мре­жа.

Рек­ла­ми­рай­те в TikTok сега и оси­гу­ре­те незаб­ра­вим при­със­т­вие в онлайн прост­ран­с­т­во­то!

 
Рекламиране в тикток (2)

Какво правим:

ТикТок Реклама (1)

Съз­да­ва­ме и опти­ми­зи­ра­ме вашия биз­нес про­фил в TikTok, гаран­ти­рай­ки мак­си­мал­на ефек­тив­ност и привли­ча­не на ауди­то­рия.

ТикТок Реклама (3)

Сег­мен­ти­ра­ме целе­ви­те ауди­то­рии, изпол­з­вай­ки всич­ки доб­ри прак­ти­ки за наби­ра­не на после­до­ва­те­ли.

ТикТок Реклама (2)

Опре­де­ля­ме цели, бюдже­ти и пока­за­те­ли за успех, за да гаран­ти­ра­ме най-доб­ри­те резул­та­ти за вашия биз­нес.

Реклама в TikTok

Съз­да­ва­ме тек­с­та, визи­я­та и посла­ни­е­то на ваши­те рек­ла­ми, за да бъдат мак­си­мал­но въз­дейс­т­ва­щи на потре­би­те­ли­те ви и да пости­гат висо­ки резул­та­ти.

ТикТок Реклама (5)

Наст­рой­ва­ме и управ­ля­ва­ме вашия рек­ла­мен ака­унт като изпол­з­ва­ме наши­те задъл­бо­че­ни позна­ния за алго­рит­ми­те на TikTok.

ТикТок Реклама (4)

Просле­дя­ва­ме ефек­тив­ност­та на ваша­та рек­ла­ма и я подоб­ря­ва­ме за пости­га­не на най-доб­ри­те резул­та­ти.

 

Доверете се на дигитална генция GoOnline,

за да пре­вър­нем ваша­та рек­лам­на кам­па­ния в TikTok във вашия ключ към успе­ха!