Skip to content

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ, СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА 2009/136/EC (EU COOKIE LAW)

 

За пра­вил­но­то фун­к­ци­о­ни­ра­не на сай­та и подоб­ря­ва­не на обслуж­ва­не­то, сай­та изпол­з­ва т.н. „бис­к­вит­ки“ – мал­ки тек­с­то­ви фай­ло­ве, съдър­жа­щи фраг­мен­ти с инфор­ма­ция за посе­ти­те­ли­те на сай­та. Тези „бис­к­вит­ки“ са два вида: гене­ри­ра­ни от плат­фор­ма­та на сай­та и гене­ри­ра­ни от вън­ш­ни услу­ги, изпол­з­ва­ни от плат­фор­ма­та.

При пър­во­на­чал­но посе­ще­ние на сай­та потре­би­те­лят полу­ча­ва ноти­фи­ка­ция относ­но изпол­з­ва­не­то на „бис­к­вит­ки“ под фор­ма­та на съоб­ще­ние, кое­то се появя­ва под адрес­на­та лен­та на бра­у­зе­ра.

Как­во пред­став­ля­ва „бис­к­вит­ка­та“ (cookie)?

Бис­к­вит­ка­та („cookie“) пред­став­ля­ва малък файл, със­то­ящ се от тек­с­тов набор от инфор­ма­ция, коя­то даден уеб сайт прехвър­ля от уеб бра­у­зъ­ра на твър­дия диск на Вашия ком­пю­тър, как­то вре­мен­но, дока­то трае посе­ще­ни­е­то Ви, или поня­ко­га за по-дъл­ги пери­о­ди, в зави­си­мост от вида „бис­к­вит­ка“. „Бис­к­вит­ки­те“ изпъл­ня­ват опре­де­ле­ни фун­к­ции (вклю­чи­тел­но да Ви раз­гра­ни­чат от оста­на­ли­те потре­би­те­ли на същия уеб сайт или да запа­ме­тят опре­де­ле­на инфор­ма­ция, свър­за­на с Вас, като напри­мер Ваши­те пред­по­чи­та­ния) и се изпол­з­ват от пове­че­то сай­то­ве, за да улес­нят Ваше­то сър­фи­ра­не. Вся­ка „бис­к­вит­ка“ е уни­кал­на за Вашия уеб бра­у­зър и ще съдър­жа извес­т­на ано­ним­на инфор­ма­ция. „Бис­к­вит­ка­та“ обик­но­ве­но съдър­жа наиме­но­ва­ни­е­то на домей­на, от коя­то идва, „про­дъл­жи­тел­ност­та на живот“ на „бис­к­вит­ка­та“ и стой­ност (обик­но­ве­но под фор­ма­та на про­из­вол­но гене­ри­ран номер).

Видо­ве „бис­к­вит­ки“:

Сесий­ни „бис­к­вит­ки“

Това са вре­мен­ни “бис­к­вит­ки“, кои­то оста­ват във фай­ла с „бис­к­вит­ки­те“ на Вашия уеб бра­у­зър само за про­дъл­жи­тел­ност­та на посе­ще­ни­е­то Ви и се изтри­ват, кога­то затво­ри­те бра­у­зъ­ра.

Посто­ян­ни „бис­к­вит­ки“

Те оста­ват във фай­ла с „бис­к­вит­ки­те“ на Вашия уеб бра­у­зър и след като бра­у­зъ­рът е затво­рен, поня­ко­га за пери­од от една годи­на или по-дъл­го (точ­на­та про­дъл­жи­тел­ност от вре­ме ще зави­си от „про­дъл­жи­тел­ност­та на живот“ на отдел­на­та „бис­к­вит­ка“). Посто­ян­ни­те „бис­к­вит­ки“ се изпол­з­ват, кога­то опе­ра­то­рът на уеб сай­та тряб­ва да знае кой сте през пове­че от една сесия на сър­фи­ра­не (напри­мер, да запом­ни Ваше­то потре­би­тел­с­ко име или пред­по­чи­та­ни­я­та за пер­со­на­ли­зи­ра­не на уеб сай­та).

„Бис­к­вит­ки“ на пър­ва­та стра­на

Това са „бис­к­вит­ки“, поста­ве­ни във Вашия бра­у­зър и/или твърд диск от дейс­т­ви­тел­ния уеб сайт, кой­то посе­ща­ва­те. Това включ­ва при­пис­ва­не­то на уни­кал­на Ваша иден­тич­ност с оглед просле­дя­ва­не­то на дви­же­ни­е­то Ви в уеб сай­та. Опе­ра­то­ри­те на уеб сай­то­ве чес­то изпол­з­ват “бис­к­вит­ки“ на пър­ва­та стра­на за управ­ле­ние на сеси­я­та и с раз­поз­на­ва­тел­ни цели.

„Бис­к­вит­ки“ на тре­та­та стра­на

Рек­ла­мо­да­те­ли­те поня­ко­га изпол­з­ват тех­ни бис­к­вит­ки, за да ви показ­ват тар­ге­ти­ра­ни рек­ла­ми. Напри­мер, рек­ла­мо­да­те­ли­те могат да изпол­з­ват про­фил бази­ран на сай­то­ве­те, кои­то пре­ди сте посе­ща­ва­ли, за да ви показ­ват по-под­хо­дя­щи рек­ла­ми.

Ние изпол­з­ва­ме или раз­ре­ша­ва­ме на тре­ти стра­ни да изпол­з­ват на наши­те сай­то­ве бис­к­вит­ки. Напри­мер, как­то мно­го ком­па­нии, изпол­з­ва­ме Google Analytics, за да наблю­да­ва­ме тра­фи­ка на наши­те сай­то­ве. Също така, кога­то спо­де­ли­те статия/информация изпол­з­вай­ки буто­ни­те към соци­ал­ни­те мре­жи (напри­мер Фейс­бук) на наши­ят сайт, соци­ал­на­та мре­жа, коя­то е съз­да­ла този бутон ще запа­ме­ти това ваше дейс­т­вие. Това са „бис­к­вит­ки“, изпол­з­ва­ни от тре­ти стра­ни, напри­мер соци­ал­ни мре­жи, за да просле­дят посе­ще­ни­я­та Ви в раз­лич­ни сай­то­ве, в кои­то те рек­ла­ми­рат. Опе­ра­то­рът на уеб сай­та няма кон­т­рол вър­ху „бис­к­вит­ки­те“ на тре­ти стра­ни.

Съдър­жат ли „бис­к­вит­ки­те“ лич­ни дан­ни?

Сами по себе си, бис­к­вит­ки­те не изис­к­ват инфор­ма­ция с личен харак­тер, за да могат да бъдат изпол­з­ва­ни и най-чес­то не иден­ти­фи­ци­рат лич­ност­та на интер­нет потре­би­те­ли­те.

Изтри­ва­не на „бис­к­вит­ки“

Всич­ки съв­ре­мен­ни бра­у­зъ­ри ви позво­ля­ват да про­ме­ня­те наст­рой­ки­те за бис­к­вит­ки. Обик­но­ве­но може­те да наме­ри­те тези наст­рой­ки в меню „опции“ или „пред­по­чи­та­ния“ на вашия бра­у­зър. За да сте наяс­но с тези наст­рой­ки, след­ни­те лин­ко­ве могат да Ви помог­нат или може­те да изпол­з­ва­те буто­на „Помощ“ от меню­та­та на Вашия бра­у­зър

Пове­че инфор­ма­ция

Пове­че инфор­ма­ция за това как биз­не­сът изпол­з­ва бис­к­вит­ки­те е налич­на на: www.allaboutcookies.org.