Skip to content

ИНФЛУЕНСЕР МАРКЕТИНГ

Инф­лу­ен­сър мар­ке­тинг пред­став­ля­ва фор­ма на мар­ке­тинг в соци­ал­ни­те мре­жи за попу­ля­ри­за­ция и про­даж­ба на про­дук­ти и услу­ги, при коя­то се осъ­щес­т­вя­ва кола­бо­ра­ция меж­ду даден бранд и онлайн инф­лу­ен­сър – това е лич­ност, коя­то има спе­ци­ал­на база от после­до­ва­те­ли и има пред­по­ла­га­е­мо екс­пер­т­но ниво на зна­ния или соци­ал­но вли­я­ние в сво­я­та област. Инф­лу­ен­съ­рът привли­ча вни­ма­ние към своя начин на живот, в час­т­ност към изпол­з­ва­ни­те от него про­дук­ти и услу­ги на кон­к­рет­ния бранд посред­с­твом пуб­ли­ку­ва­не на посто­ве, видеа, live сесии в соци­ал­ни­те мре­жи като Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и дру­ги. 

Influencer Marketing

Този тип пар­т­ньор­с­т­ва са ефек­тив­ни пора­ди голя­мо­то дове­рие, кое­то инф­лу­ен­съ­ри­те са изгра­ди­ли със сво­и­те после­до­ва­те­ли и съот­вет­но пре­по­ръ­ки­те от тях слу­жат като фор­ма на соци­ал­но дока­за­тел­с­т­во  за потен­ци­ал­ни­те кли­ен­ти на вашия бранд. За успеш­но­то изпъл­не­ние на една стра­те­гия, свър­за­на с инф­лу­ен­сър мар­ке­тинг, тряб­ва вни­ма­тел­но да се под­бе­рат лич­нос­ти­те, кои­то да се асо­ци­и­рат с бран­да и да рек­ла­ми­рат про­дук­та.

Някои инф­лу­ен­съ­ри в соци­ал­ни­те медии имат голя­ма, широ­ка ауди­то­рия, обхва­ща­ща някол­ко демог­раф­с­ки гру­пи. Дру­ги могат да се похва­лят с по-мал­ки, но по-целе­на­со­че­ни и анга­жи­ра­ни общ­нос­ти. От клю­чо­во зна­че­ние е да зна­е­те как­во може да ви пред­ло­жи все­ки тип инф­лу­ен­сър по отно­ше­ние на обхват, цена и анга­жи­ра­ност, за да избе­ре­те стра­те­ги­чес­ки логич­на­та кола­бо­ра­ция за вашия бранд. Свър­же­те се с нас и ние ще ви помог­нем да изгра­ди­те успеш­на и реле­ван­т­на инф­лу­ен­сър мар­ке­тинг кам­па­ния, коя­то да постиг­не ваши­те цели.