Skip to content

WEB & 

Е‑COMMERCE 

Като осо­бе­но важен еле­мент от мар­ке­тин­га, сай­тът е клю­чов актив за биз­не­са. Той е инс­т­ру­мент, кой­то с пра­вил­на­та имп­ле­мен­та­ция носи уни­кал­на мар­ке­тинг инфор­ма­ция за про­фи­ла на вашия потре­би­тел, за него­ви­те инте­ре­си и пове­де­ние, за това на какъв етап от потре­би­тел­с­ка­та пъте­ка се нами­ра във вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та си с бран­да и също така за евен­ту­ал­на послед­ва­ща инте­рак­ция посред­с­твом запит­ва­ния, имейл кому­ни­ка­ция и про­даж­би.Изработка-на-сайтове-и-онлайн-магазини

Изработка на сайтове и онлайн магазини

Ако иска­те да се откро­и­те в кон­ку­рен­т­на ниша, да изве­де­те биз­не­са си на след­ва­що­то ниво и да достиг­не­те до по-голя­ма ауди­то­рия, може би се нуж­да­е­те от под­хо­дя­що уеб при­със­т­вие за вашия биз­нес. С пер­со­на­ли­зи­ран под­ход към все­ки про­ект, нашия екип ще съз­да­де под­хо­дя­що­то уеб пре­жи­вя­ва­не за ваши­те потре­би­те­ли и поло­жи­тел­на про­мя­на, насо­че­на към рас­те­жа на вашия биз­нес.

Най-чес­то в наша­та прак­ти­ка основ­ни­те видо­ве сай­то­ве, кои­то съз­да­ва­ме са:

 • Кор­по­ра­тив­ни сай­то­ве
 • Сай­то­ве за нов про­дукт или услу­га
 • Сай­то­ве за кон­к­рет­на мар­ке­тин­го­ва кам­па­ния за регис­т­ра­ции и кан­ди­да­ту­ри
 • Онлайн мага­зи­ни

От адап­ти­вен уеб дизайн и управ­ле­ние на съдър­жа­ни­е­то до елек­т­рон­на­та тър­го­вия, ние раз­ра­бот­ва­ме бър­зи и инту­и­тив­ни уеб­сай­то­ве, кои­то се отли­ча­ват с висо­ка фун­к­ци­о­нал­ност и модер­на визия, в уни­сон с ваша­та бранд иден­тич­ност. Тър­си­те пар­т­ньор за вашия нов сайт или ви е нуж­на кон­сул­та­ция? Свър­же­те се с нас.

Лендинг страници 

В някои слу­чаи при рабо­та­та ни с кон­к­ре­тен бранд или ком­па­ния, не е необ­хо­ди­мо цялос­т­но изграж­да­не на нов уеб­сайт, а по-ско­ро опти­ми­зи­ра­не на теку­щия сайт или просто съз­да­ва­не на пер­со­на­ли­зи­ра­на лен­динг стра­ни­ца за опти­мал­но потре­би­тел­с­ко изжи­вя­ва­не. За раз­ли­ка от начал­на­та стра­ни­ца, лен­динг стра­ни­ца­та или още целе­ва стра­ни­ца (къде­то се насоч­ва тра­фи­ка от потре­би­те­ли) слу­жи на една един­с­т­ве­на и фоку­си­ра­на цел – а имен­но тя е про­дъл­же­ние на обе­ща­ни­я­та, кои­то сте напра­ви­ли във ваше­то съдър­жа­ние – уеб­сайт, соци­ал­ни мре­жи или рек­лам­ни кам­па­нии. По същес­т­во това е след­ва­ща­та стъп­ка към превръ­ща­не­то на посе­ти­те­ля в кли­ент. Ваша­та целе­ва стра­ни­ца ви позво­ля­ва да напра­ви­те про­даж­ба, да рек­ла­ми­ра­те спе­ци­ал­на офер­та, да полу­чи­те инфор­ма­ция или да склю­чи­те сдел­ка в замя­на на пре­дос­та­вя­не на инфор­ма­ция за кон­такт.

Корпоративни-сайтове
Видове-конверсии

Защо ви е необходима лендинг страница?

Лен­динг стра­ни­ци­те пре­об­ра­зу­ват пове­че тра­фик, защо­то са фоку­си­ра­ни вър­ху една цел или при­зив за дейс­т­вие, като пре­дос­та­вят инфор­ма­ция за кон­к­рет­на офер­та или арти­кул, кой­то потре­би­те­лят тър­си. Огра­ни­че­на­та нави­га­ция и просто­та­та дър­жи посе­ти­те­ля фоку­си­ран вър­ху цел­та, вмес­то да го раз­сей­ва от мно­жес­т­во връз­ки, кои­то го отвеж­дат далеч от стра­ни­ца­та. 

Лен­динг стра­ни­ца­та е един мно­го добър начин за привли­ча­не на тра­фик, подоб­ря­ва­не на SEO и изграж­да­не на бран­да ви. Може също да бъде част от ефек­тив­на PPC стра­те­гия за опти­ми­за­ция на бюдже­та.  Това е ваша­та въз­мож­ност да уве­ли­чи­те про­цен­та на реа­ли­за­ции, да нама­ли­те раз­хо­ди­те си за при­до­би­ва­не на потен­ци­а­лен кли­ент или про­даж­ба и да изгра­ди­те сво­я­та кли­ент­с­ка база.

Какви са типовете конверсии от лендинг страниците?

Лен­динг стра­ни­ци­те може да имат раз­лич­ни цели в зави­си­мост от стра­те­ги­я­та на кон­к­рет­ния бранд. Някои от най-чес­то сре­ща­ни­те лен­динг стра­ни­ци са насо­че­ни към:

 • Регис­т­ра­ция за бюле­тин
 • Инфор­ма­ция за кон­к­рет­на тема/ спе­ци­ал­на офер­та
 • Сва­ля­не на файл – репорт, е‑книга
 • Стар­ти­ра­не на чат кому­ни­ка­ция
 • Изпра­ща­не на запит­ва­не
 • При­зив за доба­вя­не към колич­ка
 • Регис­т­ра­ция за съби­тие

Ако иска­те да съз­да­де­те пер­со­на­ли­зи­ра­но изжи­вя­ва­не за ваши­те потре­би­те­ли, като в също­то вре­ме опти­ми­зи­ра­те ресур­си­те си за по-ефек­тив­ни резул­та­ти, свър­же­те се с нас и ние ще ви помог­нем да постиг­не­те цели­те си.

Пакети за поддръжка

Освен за дизай­на и изра­бот­ка­та на вашия уеб­сайт или онлайн мага­зин, наши­ят екип ще се погри­жи и за ефек­тив­но­то му фун­к­ци­о­ни­ра­не и тех­ни­чес­ка опти­ми­за­ция. В зави­си­мост от ваши­те изис­к­ва­ния, ние сме раз­ра­бо­ти­ли три основ­ни паке­та за тех­ни­чес­ка под­дръж­ка, като пред­ла­га­ме изгот­вя­не­то и на инди­ви­ду­ал­ни паке­ти по запит­ва­не. Свър­же­те се с нас за пове­че инфор­ма­ция.