Skip to content

СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ 

Една от осно­ви­те на една кон­ку­рен­т­нос­по­соб­на ком­па­ния е всич­ки­те й про­це­си да са сил­но опти­ми­зи­ра­ни. Все по-голям брой фир­ми се впус­кат в диги­тал­ни ини­ци­а­ти­ви, но дали всич­ки те са част от стра­те­ги­чес­ки­те уси­лия за диги­тал­на тран­с­фор­ма­ция или просто так­ти­чес­ки под­хо­ди за диги­та­лен мар­ке­тинг, поня­ко­га е труд­но да се опре­де­ли. Без­спо­рен факт е оба­че, че диги­та­ли­за­ци­я­та, като цяло ще заема все по-голя­ма и същес­т­ве­на част от мар­ке­тин­га на ваша­та ком­па­ния.

Пора­ди това са необ­хо­ди­ми задъл­бо­че­ни позна­ния и пра­вил­на син­х­ро­ни­за­ция меж­ду тра­ди­ци­он­ния и диги­та­лен стра­те­ги­чес­ки инс­т­ру­мен­та­ри­ум за кому­ни­ка­ция, кой­то да дости­га­не до ваша­та ауди­то­рия и да изпъл­ни поста­ве­ни­те биз­нес цели.

BRAND Стратегия

БРАНД СТРАТЕГИЯ

Съз­да­ва­не­то на успеш­на бранд стра­те­гия започ­ва със зада­ва­не на пра­вил­ни­те въп­ро­си. Ваша­та мар­ка е пове­че от ваше­то лого, име или сло­ган – това е цяло­то вза­и­мо­дейс­т­вие и изжи­вя­ва­не, кое­то кли­ен­ти­те и потен­ци­ал­ни­те ви потре­би­те­ли осъ­щес­т­вя­ват с ваша­та ком­па­ния, про­дукт или услу­га. Ваша­та бранд стра­те­гия опре­де­ля същ­ност­та и обе­ща­ни­е­то, кое­то дава­те, как­то и бранд пер­со­на­та, с коя­то се свър­з­ва­те с ваши­те потре­би­те­ли. 

МАРКЕТИНГ СТРАTЕГИЯ 

Маркетингова-стратегия

ДИГИТАЛНА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯ

Дигитален-маркетинг (1)
Конкурентна-стратегия

КОНКУРЕТНА СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИческо планиране

Вся­ка ком­па­ния се нуж­дае от посо­ка и орга­ни­за­ци­он­ни цели, към кои­то да рабо­ти. Стра­те­ги­чес­ко­то пла­ни­ра­не пред­ла­га такъв тип насо­ки. В сво­я­та същи­на, стра­те­ги­чес­ки­ят план е сво­е­об­раз­на път­на кар­та за пости­га­не на биз­нес цели­те. По-дъл­гос­роч­но­то пла­ни­ра­не позво­ля­ва след­ва­не­то на син­х­ро­ни­зи­ра­ни стра­те­гии и раз­пре­де­ля­не­то на ресур­си, в съот­вет­с­твие с пус­ка­не­то на про­дук­ти и кам­па­нии на един бранд, как­то и очак­ва­ни­те про­ме­ни, кои­то могат да настъ­пят на паза­ра.

В диги­тал­ния мар­ке­тинг изпол­з­ва­ме подо­бен стра­те­ги­чес­ки под­ход. Въп­ре­ки че диги­тал­ни­те медии се про­ме­нят бър­зо, дъл­гос­роч­на­та тран­с­фор­ма­ция, необ­хо­ди­ма за ефек­ти­вен диги­та­лен мар­ке­тинг изис­к­ва вре­ме, посто­ян­с­т­во и син­х­ро­ни­за­ция с цялос­т­на­та мар­ке­тинг визия на бран­да.

Стратегическо планиране-01 (1)