Skip to content

Политика за защита на личните данни на “GoOnline” ЕООД”

 1. Прин­ци­пи за обра­бот­ва­не на лич­ни дан­ни

Ние обра­бот­ва­ме лич­ни­те Ви дан­ни, спаз­вай­ки при­ло­жи­мо­то зако­но­да­тел­с­т­во – зако­но­съ­об­раз­но, добро­съ­вес­т­но и прозрач­но. За всич­ки лич­ни дан­ни, кои­то обра­бот­ва­ме, е нали­це при­чи­на.

Съби­ра­ме мини­мал­но коли­чес­т­во лич­ни дан­ни, огра­ни­че­ни един­с­т­ве­но до цели­те, за кои­то са необ­хо­ди­ми. Съх­ра­ня­ва­ме ги в необ­хо­ди­ми­те сро­ко­ве, като ги уни­що­жа­ва­ме, съоб­раз­но при­ло­жи­мо­то зако­но­да­тел­с­т­во.

Дан­ни­те са точ­ни и акту­ал­ни, като се пред­при­е­мат всич­ки мер­ки, за да се гаран­ти­ра сво­ев­ре­мен­но­то изтри­ва­не или кори­ги­ра­не при необ­хо­ди­мост.

Въвеж­да­ме и при­ла­га­ме всич­ки необ­хо­ди­ми тех­ни­чес­ки и орга­ни­за­ци­он­ни мер­ки, за да не допус­нем нару­ше­ние на сигур­ност­та, кое­то да дове­де до слу­чай­но или неп­ра­во­мер­но уни­що­жа­ва­не, загу­ба, про­мя­на, нераз­ре­ше­но раз­кри­ва­не или достъп до лич­ни­те Ви дан­ни.

Сай­тът на www.goonline.bg е соб­с­тве­ност на ГоОн­лйан ЕООД, ЕИК 206569003, адрес на управ­ле­ние: гр. София, бул Стам­бо­лийс­ки 41, email: office@goonline.bg

Отго­вор­ник по защи­та на лич­ни­те дан­ни:

Име: Алек­сан­дър Джа­джа­ров

Адрес: гр. София, бул Стам­бо­лийс­ки 41, email: office@goonline.bg

 1. Как­ви видо­ве лич­ни дан­ни съби­ра, обра­бот­ва и съх­ра­ня­ва наши­ят уеб­сайт (www. goonline.bg)

В зави­си­мост от цел­та може да обра­бот­ва­ме раз­лич­ни лич­ни дан­ни, като напри­мер:

 • три­те име­на или име­на, съг­лас­но доку­мент за само­лич­ност;
 • теле­фон;
 • елек­т­рон­на поща;
 • дан­ни за про­фил в соци­ал­ни мре­жи;
 • пред­по­чи­та­ния за услу­ги­те, кои­то ви пре­дос­та­вя­ме;
 • инфор­ма­ция за изпол­з­ва­но­то край­но елек­т­рон­но съоб­щи­тел­но уст­ройс­т­во, вида на уст­ройс­т­во­то, изпол­з­ва­на­та опе­ра­ци­он­на сис­те­ма, IP адрес при посе­ще­ние на интер­нет стра­ни­ца­та ни.

„ГоОн­лайн ЕООД” извър­ш­ва след­ни­те опе­ра­ции с пре­дос­та­ве­ни­те от Вас лич­ни дан­ни като лица, отпра­ви­ли запит­ва­не чрез фор­ма­та на уеб­сай­та на аген­ци­я­та – www.goonline.bg

 • Обра­бот­ка на запит­ва­ния, изпра­те­ни чрез фор­ма на уеб­сай­та www.goonline.bg

– цел­та на тази опе­ра­ция е осъ­щес­т­вя­ва­не на връз­ка със запит­ва­щия по имейл за цели­те на отго­вор на запит­ва­щия, Иден­ти­фи­ци­ра­не на субек­та на дан­ни­те като запит­ващ и изпра­ща­не на отго­вор на запит­ва­не или офер­та.

 1. Как и защо обра­бот­ва­ме лич­ни дан­ни?

Ние обра­бот­ва­ме лич­ни дан­ни и за цели­те на раз­ви­тие на наша­та кон­сул­тант­с­ка дей­ност – за раз­ра­бот­ва­не на нови услу­ги, кои­то можем да пред­ло­жим на кли­ен­ти­те си, за раз­ра­бот­ва­не на мар­ке­тинг и рек­лам­ни дей­нос­ти, за про­уч­ва­не на изис­к­ва­ни­я­та на кли­ен­ти­те ни с цел фор­ми­ра­не на нови услу­ги, кои­то можем да им пред­ло­жим. По този начин ние се стре­мим да пови­шим качес­т­во­то на наши­те услу­ги и удов­лет­во­ре­ност­та на Вас – наши­те кли­ен­ти.

 1. Как защи­та­ва­ме Ваши­те лич­ни дан­ни?

За оси­гу­ря­ва­не на адек­ват­на защи­та на лич­ни­те дан­ни, кои­то обра­бот­ва­ме, ние при­ла­га­ме всич­ки необ­хо­ди­ми орга­ни­за­ци­он­ни и тех­ни­чес­ки мер­ки, пред­ви­де­ни в при­ло­жи­мо­то зако­но­да­тел­с­т­во, как­то и доб­ри­те прак­ти­ки и тех­но­ло­гии с цел защи­та на дан­ни­те. Инфор­ма­ци­я­та се съх­ра­ня­ва в база дан­ни­те на уеб­сай­та www.goonline.bg, като достъп до инфор­ма­ци­я­та имат само лица, кои­то са леги­ти­ми­ра­ни да пре­дос­та­вят услу­ги­те, пред­ла­га­щи се на уеб­сай­та и имат съот­вет­но­то осно­ва­ние за достъп до инфор­ма­ци­я­та. Достъ­път се осъ­щес­т­вя­ва чрез въвеж­да­не на потре­би­тел­с­ко име и паро­ла, с оси­гу­ре­на тех­но­ло­гич­на въз­мож­ност за просле­дя­ва­не на сеси­и­те за достъп.

С цел мак­си­мал­на сигур­ност при обра­бот­ка, пре­нос и съх­ра­не­ние на Ваши­те дан­ни, може да изпол­з­ва­ме допъл­ни­тел­ни меха­низ­ми за защи­та като крип­ти­ра­не, псев­до­ни­ми­за­ция и др.

 1. Сро­ко­ве за съх­ра­не­ние на лич­ни дан­ни

ГоОн­лайн ЕООД­съх­ра­ня­ва лич­ни­те дан­ни на закон­ни­те пред­ста­ви­те­ли на юри­ди­чес­ки­те лица – стра­ни по дого­вор или физи­чес­ки­те лица-пар­т­ньо­ри или кли­ен­ти по дого­вор с аген­ци­я­та без­сроч­но, за цели­те на опаз­ва­не леги­тим­ния инте­рес на ГоОн­лайн ЕООД и изпъл­не­ние на зако­но­ви­те си задъл­же­ния към дър­жав­ни орга­ни и инс­ти­ту­ции.

ГоОн­лайн ЕООД­съх­ра­ня­ва лич­ни­те дан­ни на лица, отпра­ви­ли запит­ва­не чрез фор­ма­та уеб­сай­та на аген­ци­я­та – www.goonline.bg до изрич­но­то оттег­ля­не на даде­но­то съг­ла­сие от стра­на на физи­чес­ко­то лице.

ГоОн­лайн ЕООД­съх­ра­ня­ва лич­ни­те дан­ни, кои­то е необ­хо­ди­мо да пази по сила­та на при­ло­жи­мо­то зако­но­да­тел­с­т­во за съот­вет­ния пред­ви­ден срок, кой­то може да над­хвър­ля сро­ка на дого­во­ра.