Skip to content

PERFORMANCE MARKETING И РЕКЛАМА

Без зна­че­ние от раз­ме­ра на вашия биз­нес, ние ще ви помог­нем да опти­ми­зи­ра­те ваши­те рек­ла­ми в Google — Search и Display, как­то и Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok и YouTube по най-ефек­тив­ния начин, спря­мо цели­те и бюдже­та ви.

SEM

Performance мар­ке­тинг е диги­тал­на мар­ке­тин­го­ва стра­те­гия, коя­то се бази­ра на постиг­на­ти резул­та­ти, въз осно­ва на това как потре­би­те­ли­те са вза­и­мо­дейс­т­ва­ли със съдър­жа­ни­е­то, кое­то са виде­ли в даден онлайн канал – тър­сач­ка, соци­ал­на мре­жа, при­ло­же­ние, видео игра. Вмес­то да пла­щат за рек­ла­ма по тра­ди­ци­он­ния начин, рек­ла­мо­да­те­ли­те запла­щат спря­мо постиг­на­ти­те цели от тях­на­та рек­ла­ма, като измер­ват кон­к­рет­ни дейс­т­вия като брой на клик­ва­ни­я­та, имп­ре­си­и­те, спо­де­ля­ни­я­та или кон­вер­си­и­те (напри­мер про­даж­би или запит­ва­ния). С дру­ги думи, това е мар­ке­тинг, бази­ран на ефек­тив­ност­та.

Search Engine Marketing (SEM)

Реа­лис­тич­но поглед­на­то – ако не се кла­си­ра­те на пър­ви­те стра­ни­ци по най-важ­ни­те за биз­не­са ви тър­се­ния в най-попу­ляр­на­та тър­сач­ка Google, все едно не сте види­ми за ваши­те потен­ци­ал­ни потре­би­те­ли. Рек­ла­ма­та в тър­се­щи­те маши­ни или още мар­ке­тинг в тър­сач­ки (Search Engine Marketing) е един от най-ефек­тив­ни­те начи­ни за раз­ви­тие на вашия биз­нес на все по-кон­ку­рен­т­ния пазар. На прак­ти­ка чрез SEM стра­те­гия ще пови­ши­те кла­си­ра­не­то на вашия биз­нес на воде­щи пози­ции на пър­ва стра­ни­ца сред интер­нет тър­сач­ки като Google Search, Bing, Yahoo, Baidu или дру­га попу­ляр­на плат­фор­ма.

Най-голя­ма­та сила на мар­ке­тин­га в тър­сач­ки оба­че е това, че той пред­ла­га на рек­ла­мо­да­те­ли­те въз­мож­ност­та да излъ­чат сво­и­те рек­ла­ми пред моти­ви­ра­ни потре­би­те­ли в точ­ния момент, в кой­то те са гото­ви да напра­вят покуп­ка. Зато­ва инвес­ти­ра­не­то в подо­бен вид диги­тал­на рек­ла­ма е отли­чен начин да пови­ши­те осве­до­ме­ност­та за вашия бранд, да уве­ли­чи­те про­даж­би­те и да раз­ви­е­те биз­не­са си.

SEM

Каква стойност добавя SEM към вашия бизнес?

  • Гене­ри­ра висо­ко­ка­чес­т­вен тра­фик
  • Гене­ри­ра види­мост
  • Гене­ри­ра кон­вер­сии
  • Въз­пол­з­вай­те се мак­си­мал­но от бюдже­та си
  • Изме­ри­ми резул­та­ти

Като сер­ти­фи­ци­ран Google пар­т­ньор със спе­ци­а­ли­за­ция Search и богат опит в пози­ци­о­ни­ра­не­то на бран­до­ве от над 20 индус­т­рии в Google, ние ще ви помог­нем да постиг­не­те цели­те си бър­зо и ефек­тив­но.

Social Media Advertising

PAy-PER-CLICK (PPC) 

Pay-Per-Click-(PPC)

Въп­ре­ки че SEM като цяло обхва­ща пове­че от пла­тен мар­ке­тинг, той основ­но се отна­ся до т.нар. „пла­ща­не на клик“ (PPC). Това е вид рек­лам­на стра­те­гия, при коя­то тър­гов­ци­те пла­щат все­ки път, кога­то някой щрак­не вър­ху тях­на­та рек­ла­ма в съот­вет­на­та интер­нет тър­сач­ка.

Такъв тип пла­те­на рек­лам­на плат­фор­ма е Google Search Ads. Това е ефек­ти­вен начин за привли­ча­не на висо­ко­ка­чес­т­вен тра­фик и под­хо­дя­щи кли­ен­ти към вашия биз­нес, кои­то тър­сят про­дук­ти или услу­ги като тези, кои­то пред­ла­га­те. Рек­ла­ми­те от плат­фор­ма­та могат да обхва­щат и дру­ги кана­ли, вклю­чи­тел­но YouTube, Blogger и Google Display Network.

Без зна­че­ние от раз­ме­ра на вашия биз­нес, ние ще ви помог­нем да опти­ми­зи­ра­те ваши­те рек­ла­ми по най-ефек­тив­ния начин, спря­мо цели­те и бюдже­та ви. 

Social Media Advertising:

Paid Social/Social PPC

Рек­ла­ми­те в соци­ал­ни­те медии са най-бър­зо раз­ви­ва­щи­ят се сег­мент на пла­те­на­та рек­ла­ма, до голя­ма сте­пен бла­го­да­ре­ние на нарас­т­ва­ща­та попу­ляр­ност на раз­лич­ни соци­ал­ни плат­фор­ми сред интер­нет потре­би­те­ли­те и до въз­мож­ност­та да достиг­не­те до голя­ма ауди­то­рия за крат­ко вре­ме. Мре­жи като Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и TikTok са програ­ми­ра­ни да насоч­ват рек­ла­ми­те си към спе­ци­фич­ни ауди­то­рии въз осно­ва на демог­раф­с­ки дан­ни, хоби­та, инте­ре­си, про­фе­сии и дру­ги фак­то­ри, като по този начин гаран­ти­рат, че рек­ла­ми­те се виж­дат само от под­хо­дя­щи потре­би­те­ли.

Дру­го голя­мо пре­дим­с­т­во е оси­гу­ря­ва­не­то на под­роб­ни дан­ни за това кой е гле­дал или вза­и­мо­дейс­т­вал с ваша­та рек­ла­ма и по какъв начин. В резул­тат на това, вие не само пови­ша­ва­те види­мост­та ви онлайн, но и дости­га­те до ваша­та целе­ва­та ауди­то­рия бър­зо, ефек­тив­но и рен­та­бил­но.

Въз­мож­нос­ти­те за пози­ци­о­ни­ра­не и рек­ла­ми­ра­не в соци­ал­ни­те кана­ли са раз­но­об­раз­ни, като избо­рът на най-под­хо­дя­щия канал и тип рек­ла­ма, зави­сят изця­ло от спе­ци­фи­ки­те и нуж­ди­те на вашия биз­нес. Свър­же­те се с нас, за да ви помог­нем да рек­ла­ми­ра­те ефек­тив­но в соци­ал­ни­те мре­жи и да достиг­не­те до важ­ни­те за вас ауди­то­рии.

Реклами в Google — Search и Display, както и Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,TikTok и YouTube
Programmatic-Buying

PROGRAMMATIC BUYING

В све­та на диги­тал­на­та рек­ла­ма днес мар­ке­то­ло­зи­те са изпра­ве­ни пред огром­но коли­чес­т­во рек­ла­мен инвен­тар и фраг­мен­та­ция на ауди­то­ри­я­та. Вся­ко вза­и­мо­дейс­т­вие с кли­ен­та се случ­ва на раз­лич­но уст­ройс­т­во, раз­ли­чен меди­ен канал и в раз­лич­но вре­ме по вре­ме на жиз­не­ния цикъл на анга­жи­ра­ност с мар­ка­та. Дан­ни­те се гене­ри­рат нався­къ­де. Програ­ма­тик рек­ла­ма­та пома­га да се въве­де ред в тази фраг­мен­та­ция, позво­ля­вай­ки на мар­ке­то­ло­зи­те да кон­со­ли­ди­рат вза­и­мо­дейс­т­ви­я­та с кли­ен­ти­те в мно­жес­т­во кана­ли в едно таб­ло за управ­ле­ние и след това да го изпол­з­ват, за да раз­ра­бо­тят един­на все­об­х­ват­на стра­те­гия за това как най-доб­ре да се анга­жи­рат (и да про­дъл­жат раз­го­во­ра) с тези ауди­то­рии. 

На прак­ти­ка т.нар. Programmatic buying е ино­ва­ти­вен начин за заку­пу­ва­не на рек­лам­но прост­ран­с­т­во в реал­но вре­ме, изпол­з­вай­ки сис­те­ми, пра­ви­ла и алго­рит­ми, за да авто­ма­ти­зи­ра пре­дос­та­вя­не­то на управ­ля­ва­ни от дан­ни, целе­на­со­че­ни и под­хо­дя­щи пре­жи­вя­ва­ния на потре­би­те­ли­те, дока­то те вза­и­мо­дейс­т­ват с мно­го­то допир­ни точ­ки на бран­да, като уеб­сайт, мобил­но при­ло­же­ние, Facebook стра­ни­ца или имейл. Пре­жи­вя­ва­ни­я­та включ­ват насо­че­ни офер­ти, съоб­ще­ния, съдър­жа­ние или рек­ла­ми в пла­те­ни, при­те­жа­ва­ни и спе­че­ле­ни кана­ли. 


Фоку­сът при програ­ма­тик рек­ла­ма­та не е кон­к­рет­на­та пози­ция или сайт (въп­ре­ки че се пред­ла­гат и кон­к­рет­ни пози­ции), а е важен сами­ят потре­би­тел, него­во­то пове­де­ние и инте­ре­си, кое­то ще про­дик­ту­ва съдър­жа­ни­е­то на сама­та рек­ла­ма. В Бъл­га­рия най-раз­прос­т­ра­не­ни­те фор­ма­ти са: