Skip to content

КОНСУЛТАЦИИ 

Тен­ден­ци­и­те и тех­ни­чес­ки­те осо­бе­нос­ти в диги­тал­ния мар­ке­тинг са мно­го дина­мич­ни и под­ле­жат на посто­ян­на про­мя­на. Зато­ва чес­то може да се нало­жи да се сблъс­ка­те с казус, кой­то е тру­ден за раз­ре­ша­ва­не. Неза­ви­си­мо дали вече сте започ­на­ли със стра­те­гия за диги­та­лен мар­ке­тинг или все още екс­пе­ри­мен­ти­ра­те в сфе­ра­та, наши­те паке­ти за кон­сул­та­ции са съз­да­де­ни, за да ви помог­нат да оце­ни­те теку­ща­та си стра­те­гия и в също­то вре­ме да ви пре­дос­та­вят някои клю­чо­ви пре­по­ръ­ки за пости­га­не на ваши­те биз­нес цели. Наши­ят екип от екс­пер­ти е на ваше раз­по­ло­же­ние, за да отго­во­ри на всич­ки­те ви въп­ро­си и улес­ни рабо­та­та ви.

Консултации,-Пакети

ЗА КОГО СА ПОДХОДЯЩИ?

 • за соб­с­тве­ни­ци на малък и сре­ден биз­нес, кои­то искат да затвър­дят стра­те­ги­чес­ка­та посо­ка на своя диги­та­лен мар­ке­тинг, за да пред­ла­гат най-доб­ри­те услу­ги на кли­ен­ти­те си;
 • за мар­ке­тинг или бранд мени­джъ­ри, кои­то се нуж­да­ят от допъл­ни­тел­на стра­те­ги­чес­ка сила, за да изве­дат сво­и­те кам­па­нии на след­ва­що­то ниво;
 • за про­фе­си­о­на­лис­ти, на чий­то раме­не пада и мар­ке­тин­гът, но не е неп­ре­мен­но основ­на­та им фун­к­ция;
 • за мар­ке­тинг про­фе­си­о­на­лис­ти, кой­то просто искат да над­гра­дят зна­ни­я­та си в опре­де­ле­на област.

ПАКЕТИ

В зави­си­мост от ваши­те изис­к­ва­ния, ние сме раз­ра­бо­ти­ли три основ­ни паке­та за кон­сул­та­ции по диги­та­лен мар­ке­тинг, кои­то ще ви дадат въз­мож­ност да:

 • полу­чи­те точ­на оцен­ка на теку­щи­те ви диги­тал­ни мар­ке­тин­го­ви уси­лия
 • научи­те клю­чо­ви пре­по­ръ­ки и прозре­ния за теку­ща­та ви стра­те­гия
 • полу­чи­те ясни насо­ки как да подоб­ри­те ефек­тив­ност­та си
 • вне­се­те нови идеи и под­хо­ди към диги­тал­на­та рек­ла­ма
 • изчис­ти­те всич­ки откри­ти греш­ки и про­пус­на­ти въз­мож­нос­ти досе­га
 • опти­ми­зи­ра­те ваши­те услу­ги и про­це­си, за да бъде­те по-ефек­тив­ни
 • обсъ­ди­те бъде­щи кам­па­нии и полу­чи­те валид­на обрат­на връз­ка
 • доба­ви­те пове­че стой­ност към вашия биз­нес
Пакети-Консултации

АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ

2 часа 

ПОДХОДЯЩ ЗА

 • Кон­сул­та­ция по кон­к­ре­тен казус
 • Ана­лиз и оцен­ка на про­ве­де­на кам­па­ния

АНАЛИЗ И СТРАТЕГИЯ

5 часа 

ПОДХОДЯЩ ЗА

 • Цялос­тен ана­лиз на ефек­тив­ност­та
 • Стра­те­гия за пред­сто­я­ща кам­па­ния 

ПАРТНЬОРСТВО

20 часа 

ПОДХОДЯЩ ЗА

 • Дъл­гос­роч­но пар­т­ньор­с­т­во
 • Текущ мони­то­ринг и корек­ция на кам­па­ния; кон­сул­ти­ра­не по цялос­т­на­та стра­те­гия

Пред­ла­га­ме изгот­вя­не­то и на инди­ви­ду­ал­ни паке­ти по запит­ва­не. Ако тър­си­те кон­сул­тант по диги­та­лен мар­ке­тинг с богат прак­ти­чес­ки опит, свър­же­те се с нас.

ТЕХНИЧЕСИ КАЗУСИ

Технически-казуси

Наши­ят екип е на раз­по­ло­же­ние и при тех­ни­чес­ки казу­си като:

 • Наст­рой­ка на Facebook Pixel за просле­дя­ва­не на про­даж­би­те от вашия сайт
 • Свър­з­ва­не на сай­та ви с Google Analytics
 • Съз­да­ва­не и цялос­т­на наст­рой­ка на Facebook business manager
 • Съз­да­ва­не на рек­ла­мен ака­унт в Google

и при мно­го дру­ги тех­ни­чес­ки въп­ро­си, с кои­то има­те затруд­не­ния. 

Ако има­те кон­к­ре­тен тех­ни­чес­ки казус, за кой­то се нуж­да­е­те от съдейс­т­вие, свър­же­те се с нас и ние ще ви помог­нем.