Skip to content

ДИГИТАЛНИ И БРАНД АКТИВИ

За една ком­па­ния диги­тал­ни­ят мар­ке­тинг актив допъл­ва ней­на­та бранд иден­тич­ност. Раз­би­ра­не­то на роля­та, коя­то диги­тал­ни­ят актив играе за вашия успех, е от реша­ва­що зна­че­ние, кога­то управ­ля­ва­те или мар­ке­ти­ра­те вашия бранд. Кога­то се изпол­з­ват ефек­тив­но и пред­ла­гат под­хо­дя­що пер­со­на­ли­зи­ра­но съдър­жа­ние, диги­тал­ни­те акти­ви могат да уве­ли­чат осве­до­ме­ност­та за бран­да, да помог­нат за по-доб­ра анга­жи­ра­ност на потре­би­те­ли­те и да повли­я­ят на пове­де­ни­е­то им при реше­ние за покуп­ка.

Дигитални-активи

Какво прави дигиталните активи толкова важни?

Навли­за­не­то на соци­ал­ни­те мре­жи даде пре­дим­с­т­во на визу­ал­но­то съдър­жа­ние. Кога­то раз­гле­да­те плат­фор­ми като Instagram, Facebook, Twitter и Pinterest, ще забе­ле­жи­те поток от визу­ал­ни пуб­ли­ка­ции, включ­ва­щи сним­ки, крат­ки виде­ок­ли­по­ве и GIF фай­ло­ве, пред­наз­на­че­ни да привле­кат вни­ма­ни­е­то. Тези акти­ви ви пома­гат да се свър­же­те с важ­ни­те за вас ауди­то­рии чрез мно­жес­т­во кана­ли и могат да учас­т­ват в над­граж­да­не­то на ваша­та бранд иден­тич­ност.

Защо да инвестирате в дигиталните активи?

Диги­тал­ни­те акти­ви са меха­низ­ми­те, кои­то под­дър­жат ваша­та мар­ке­тин­го­ва маши­на в дви­же­ние, неза­ви­си­мо дали се управ­ля­ва от вът­ре­шен екип или мар­ке­тин­го­ва аген­ция. Те анга­жи­рат потре­би­те­ли­те, адап­ти­рат се към пазар­ни­те тен­ден­ции и пре­дос­та­вят цен­ни дан­ни, кои­то дейс­т­ви­тел­но може­те да изпол­з­ва­те на стра­те­ги­чес­ко ниво.

БРАНД АКТИВИ 

За раз­ли­ка от диги­тал­ни­те акти­ви, бранд акти­ви­те включ­ват всич­ки офлайн раз­ра­бот­ки и онлайн фай­ло­ве, кои­то са пря­ко свър­за­ни с вашия бран­динг, мар­ке­тинг и про­мо­ци­о­нал­ни уси­лия, като напри­мер лого и лого гайд­лайн, бранд­бук, гра­фич­ни дизайн еле­мен­ти, сло­га­ни, ака­ун­ти в соци­ал­ни­те мре­жи, уеб­сайт и рек­ла­ми. Всич­ки те фор­ми­рат същи­на­та на ваша­та бранд иден­тич­ност и са от изклю­чи­тел­на важ­ност за пови­ша­ва­не­то на осве­до­ме­ност­та, изграж­да­не на дове­ри­е­то и лоял­ност­та към бран­да.

Уебсайт и лендинг страници

Бъде­те види­ми онлайн с про­фе­си­о­нал­но съз­да­ден уеб­сайт за вашия биз­нес. Неза­ви­си­мо дали иска­те да опти­ми­зи­ра­те ста­рия ви сайт, да изгра­ди­те нов или просто да съз­да­де­те спе­ци­а­ли­зи­ра­на лен­динг стра­ни­ца за пред­сто­я­ща кам­па­ния или за да подоб­ри­те потре­би­тел­с­ко­то изжи­вя­ва­не, наши­ят екип е на ваше раз­по­ло­же­ние от пър­во­на­чал­на­та кон­сул­та­ция, кон­цеп­ци­я­та, съз­да­ва­не­то, тес­т­ва­не­то до под­дръж­ка­та на вашия сайт. 

Ако иска­те да изпък­не­те сред кон­ку­рен­т­на­та сре­да и да изве­де­те биз­не­са си на по-висо­ко ниво, свър­же­те се с нас и ние ще ви помог­нем в изграж­да­не­то на устой­чи­во онлайн при­със

Бранд-активи-и-уебсайтове
Видео

Видео

Видео съдър­жа­ни­е­то също е мно­го ценен актив за биз­не­са. Спо­ред про­уч­ва­не на Wyzowl 90% от мар­ке­то­ло­зи­те каз­ват, че видео съдър­жа­ни­е­то им е помог­на­ло да уве­ли­чат потен­ци­ал­ни­те си кли­ен­ти. Видео кли­по­ве­те са под­хо­дя­щи за все­ки тип биз­нес и могат да се изпол­з­ват във всич­ки соци­ал­ни кана­ли, как­то и за имейл мар­ке­тинг, за рек­ла­ми­ра­не в тър­сач­ки­те и за вашия уеб­сайт. Те могат да вдъх­нат живот на ваши­те про­дук­ти и да пред­ло­жат на потен­ци­ал­ни­те кли­ен­ти по-дъл­бо­ко пота­пя­не в същи­на­та на ваша­та мар­ка.

Някои доб­ри при­ме­ри за видо­ве ефек­тив­но видео съдър­жа­ние са:

 • Демон­с­т­ра­ции на про­дук­ти
 • Крат­ки видео рек­ла­ми
 • Пре­по­ръ­ки от кли­ен­ти
 • Съдър­жа­ние, гене­ри­ра­но от потре­би­те­ли­те (извес­т­но още като UGC – user generated content)
 • Обяс­ни­тел­ни виде­ок­ли­по­ве в дъл­га фор­ма
 • Уеби­на­ри и видео на живо
 • Кли­по­ве зад кадър/“от кух­ня­та“

С под­хо­дя­ща стра­те­гия, наши­ят екип ще ви помог­не да съз­да­де­те ефек­тив­но и анга­жи­ра­що видео съдър­жа­ние, кое­то да изпъл­ни ваши­те цели. Свър­же­те с нас за пове­че инфор­ма­ция.

Фото и видеозаснемане

Потре­би­те­ли­те ценят качес­т­ве­ни­те, привле­ка­тел­ни и ясно кому­ни­ки­ра­щи изоб­ра­же­ния, кои­то им носят стой­ност – емо­ци­о­нал­на, инфор­ма­тив­на или обра­зо­ва­тел­на. Зато­ва не е и слу­чай­но, че 75% от онлайн купу­ва­чи­те каз­ват, че сним­ки­те на про­дук­ти­те вли­я­ят вър­ху реше­ни­я­та им за покуп­ка, как­то и че 22% връ­щат арти­ку­ли, защо­то не изглеж­дат така, как­то изглеж­дат на снимката.Фотографията не е просто съз­да­ва­не на изоб­ра­же­ния за кли­ен­ти­те, а съз­да­ва­не на роман­тич­на­та пред­ста­ва, коя­то те биха има­ли за тях, за да бъдат сти­му­ли­ра­ни към покуп­ка или дру­го дейс­т­вие, кое­то се изис­к­ва от тях.

В онлайн прост­ран­с­т­во­то ваши­те про­дук­ти не могат да се усе­тят, вку­сят или докос­нат, но доб­ре напра­ве­ни­те сним­ки, ги карат да ожи­ве­ят в очи­те на потен­ци­ал­ни­те кли­ен­ти.

В зави­си­мост от ваши­те биз­нес изис­к­ва­ния, ние можем да орга­ни­зи­ра­ме про­фе­си­о­нал­на фото­се­сия за вашия уеб­сайт и про­фи­ли в соци­ал­ни­те мре­жи, да засне­мем видео за спе­ци­ал­но кор­по­ра­тив­но съби­тие или с рек­лам­на цел.

 

Фото-и-Видео-заснемане
уеб-банери

Банери

В зави­си­мост от ваши­те изис­к­ва­ния и поста­ве­ни цели, ние можем да пред­ло­жим и съз­да­дем най-под­хо­дя­щия фор­мат банер­на рек­ла­ма за вашия биз­нес, с ясно изме­ри­ми резул­та­ти. Не сте сигур­ни как да под­хо­ди­те към след­ва­ща­та си диги­тал­на кам­па­ния? Свър­же­те се с нас и ние ще ви насо­чим.

Бранд идетичност

Бранд иден­тич­ност­та на една ком­па­ния е ком­би­на­ци­я­та от визу­ал­ни и съдър­жа­тел­ни реше­ния, кои­то пред­ста­вят лич­ност­та на ваша­та ком­па­ния. Това на прак­ти­ка е лице­то на вашия бранд. Ако бъде съз­да­де­на успеш­но, ваша­та бранд иден­тич­ност ще инкор­по­ри­ра цен­нос­ти­те и миси­я­та на ваша­та ком­па­ния.

Съз­да­ва­не­то на сил­на бранд иден­тич­ност ще ви помог­не да раз­ви­е­те и бранд имидж, кой­то да бъде раз­поз­на­ва­ем за ваша­та целе­ва ауди­то­рия, дори ако до нея дости­га само един малък еле­мент от него. Всич­ки тези визу­ал­ни и съдър­жа­тел­ни еле­мен­ти, кои­то изграж­дат бранд иден­тич­ност­та са още извес­т­ни като бранд акти­ви.

За нашия дъл­го­го­ди­шен опит сме пар­т­ни­ра­ли с ком­па­нии, кои­то са иска­ли да дораз­ви­ят или про­ме­нят сво­я­та бранд иден­тич­ност и да обо­га­тят теку­щи­те бранд акти­ви, как­то и ком­па­нии, кои­то не са има­ли така­ва и наша зада­ча е било да я съз­да­дем. През годи­ни­те сме рабо­ти­ли над мно­жес­т­во про­ек­ти и можем да ви помог­нем за изграж­да­не­то и раз­ви­ва­не­то на ваша­та бранд иден­тич­ност с:

 • Дизайн на лого и цялос­тен бранд бук;
 • Дизайн на кор­по­ра­тив­ни тем­п­лей­ти: визит­ки, пре­зен­та­ции, пли­ко­ве за пис­ма, пап­ки, блан­ки, сти­ке­ри;
 • Дизайн на мар­ке­тинг мате­ри­а­ли: фла­е­ри, бро­шу­ри, кар­тич­ки, теф­те­ри, кален­да­ри, бане­ри, рек­лам­ни стра­ни­ци;
 • Дизайн на мате­ри­а­ли за съби­ти­ен мар­ке­тинг;
 • Дизайн на визии за про­фи­ли и посто­ве в соци­ал­ни­те мре­жи.

За да съз­да­де­те сил­на и ясно раз­поз­на­ва­е­ма бранд иден­тич­ност, коя­то да имп­ле­мен­ти­ра стра­те­ги­чес­ка­та визия, цялос­т­но­то посла­ние и биз­нес цели на ваша­та ком­па­ния, свър­же­те с нашия екип.

Бранд-идентичност